2.zasadanie Odbornej komisie 2024

Dňa 20.04.2024 pri propagačnej akcií Odbornej komisie pre chov drobných hlodavcov na podujatí Otváranie Bánoša v Banskej Bystrici prebehlo aj zasadanie odbornej komisie. 

Členovia sa venovali predovšetkým vypracovaniu a prijatiu pravidiel na prijatie nového plemena alebo farebného rázu do štandardu. Taktiež došlo k miernej zmene ustanovaní pre Fond rozvoja chovu morčiat PK SZCH a správca PK predložil aj rozhodnutie o fonde pre rok 2024. 

Zápisnicu zo zasadania už nájdete na webe v sekcií Tlačiva a dokumenty. V rovnakej sekcií nájdete aj aktualizované podmienky fondu rozvoja a rozhodnutie o jeho výške pre rok 2024. Pravidlá pre prijatie nového plemena alebo farebného rázu do slovenského štandardu morčiat dostali na stranke vlastnú sekciu pod skráteným názvom: Pravidlá prijatia do štandardu. 

Zasadanie sekcie morčiat EE 2024(Kecskemét,Maďarsko)

Do zložky Dokumenty EE na podstránke Tlačivá a dokumenty bola nahraná Slovenská verzia zápisnice zo zasadania EE, konanej minulý týždeň v maďarskom Kecskeméte, kde našu sekciu zastupovala posudzovateľka Eva Bednárová, ktorej touto cestou ďakujeme za poskytnutie užitočných informácií zo zasadania. 

Európska výstava 2025

Skvelá správa!

Slovensko bude hostiť Veľkú Európsku výstavu v roku 2025!

Špeciálna Európska výstava morčiat v roku 2024 sa uskutoční v Dánsku.

Viac informácií ako aj zápisnica zo zasadania EE v Kecskeméte už čoskoro!

Propagačná expozícia Odbornej komisie pre chov morčiat

Dňa 20.04.2024 sa členovia Odbornej komisie pre chov morčiat SZCH, zúčastnili už tradičného Otvárania Bánoša v Banskej Bystrici. Pri tejto príležitosti si pripravili propagačnú akciu chovu morčiat. Záujem zo strany návštevníkov bol skutočne veľký. Malé nahliadnutie uvidíte na priložených fotografiách alebo na Facebooku našej odbornosti.

1. zasadanie OK 2024

Dňa 13.1.2024 sa v Banskej Bystrici konalo 1.zasadanie Odbornej komisie pre chov drobných hlodavcov v roku 2024. Na schôdzu predložila PK morčiat SZCH svoju Výročnú správu a taktiež vyhodnotenie hospodárenia za rok 2023 a štatistiky PK pre rok 2023. Ďalej boli na schôdzi schválené drobné úpravy výstavného poriadku platného od 1.1.2024 a prekonzultovaný ďalší postup vo vyhodnocovaní fondu rozvoja. Odborná komisia praje chovateľom úspešný nový rok. Tomáš Szabó podpredseda Odbornej komisie pre chov drobných hlodavcov

Zasadnutie OK - 14.12.2023

14.12.2023 prebehlo druhé tohtoročné zasadanie Odbornej komisie pre chov drobných hlodavcov. Na zasadnutí boli členovia komisie informovaný predsedníčkou OK o výsledkoch jednania Republikovej rady SZCH. Ďalej členovia komisie prejednávali návrhy zmien v CHP a VP, ktoré boli doručené prostredníctvom ZOCHDH/M. Taktiež došlo k schváleniu moratórií na konanie iných výstav morčiat v čase konania CVZ a Európskej výstavy morčiat. Okrem toho boli prijaté menšie zmeny v povinnostiach organizátorov výstav po skončení výstavy. Do pozornosti dávam nové znenie Chovateľského poriadku, v ktorom dochádza k zmene v akceptácií dokladov o pôvode morčiat a najdôležitejšou je rozsiahla zmena Výstavného poriadku. Oba tieto dokumenty už nájdete na webe PK v novom znení platnom od 1.1.2024. Zápisnicu zo zasadania komisie nájdete v sekcií Tlačivá a dokumenty v záložke zápisnice.