Hore

Povinnosti chovateľa voči ŠVPS SR

 Povinnosti chovateľa voči ŠVPS SR
aktualizované ku dňu 09.08.2021


 Informácie pre chovateľov, ktorí chovajú na území SR

 

Na základe platných predpisov a zákonov SR každý chovateľ morčiat (a iných spoločenských zvierat) musí ohlásiť "svoj chov" na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v mieste pobytu chovateľa (miesta chovu). Postup ohlásenia sa skladá z dvoch krokov, formuláre je potrebné zaslať alebo osobne odovzdať na príslušnej regionálnej správe.

Kto ohlasuje činnosť resp. registruje chovné zariadenie v prípade spolumajiteľstva CHS?

a) Obidve osoby chovajú morčatá na tej istej adrese:

Chovné zariadenie spoločenských zvierat funguje na princípe – jedna adresa = jedno chovné zariadenie. Je úplne postačujúce, aby na jedno chovné zariadenie bola prihlásená – evidovaná iba jedna osoba, ktorá zabezpečuje chod chovného zariadenia. – stačí jedna osoba, pokiaľ chod chovného zariadenia zabezpečujú dve osoby, bolo by vhodnejšie, aby sa tieto dve osoby dohodli, na ktorú bude chovné zariadenie písané, mala by to byť osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v prípade kontroly, aby bola dostupná a mohla podpísať a vyjadriť sa k úradnému záznamu. Malo by ísť o jednu osobu. Pre ohlásenie činnosti chovu platí do isté, činnosť chovu ohlasuje len jedna osoba.

b) Osoby chovajú morčatá na rôznych adresách:

Pokiaľ majiteľ CHS a spolumajiteľ CHS majú svoje morčatá (chovy) na rôznych adresách, tak každý z nich musí ohlásiť činnosť chovu a tiež registrovať chovné zariadenie (pokiaľ je to nutné viz 2. krok).

Kto ohlasuje činnosť resp. registruje chovné zariadenie v prípade neplnoletého chovateľa?

Neplnoleté dieťa nie je samostatne spôsobilé na právne úkony, nemôže/nemalo by uzatvárať zmluvy (nákupno-predajné), tieto činnosti by mal zastrešovať zákonný zástupca dieťaťa, preto aj registrovanie chovného zariadenia by mala zastrešovať osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je zodpovedná za svoje konania a môže za svoje konania znášať dôsledky. Pre ohlásenie činnosti chovu platí do isté, činnosť chovu by mal ohlásiť zákonný zástupca dieťaťa.


Poznámka: Plemenná kniha morčiať SZCH nekontroluje ohlásenie činnosti chovu resp. registráciu chovného zariadenia v chovateľských staniciach morčiat. Všetky tieto úkony sú plne zodpovednosťou chovateľov. 


 

Ohlásenie činnosti chovu spoločenských zvierat (ŠVPS SR) - 1. krok

Každý chov, chovné zariadenia a vlastník zvierat by mal pred začatím činnosti ohlásiť svoju činnosť na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe na základe § 37 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Podrobné špecifické podmienky, ktoré musí každý chov spoločenských zvierat podľa druhu a veľkosti zvieraťa spĺňať je definovaný vo Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá (tu). Ohlásenie začatia činnosti nájdete tu.
Poznámka: Prílohou ohlásenia môže byť aj sprievodný list a oficiálne potvrdenie o priznaní CHS na dôkaz riadneho (riadeného) chovu v uznávanej organizácii chovateľov zvierat akým je aj Slovenský zväz chovateľov.

Viac info na:

https://www.svps.sk/zvierata/spolocenske.php
https://www.epi.sk/zz/2020-283
https://www.epi.sk/zz/2007-39#cast4

Kontakt (Regionálne veterinárne a potravinové správy):

https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.php

 


 

Registrácia chovného zariadanie pre spoločenské zvieratá (ŠVPS SR) - 2. krok

Registrované chovné zariadenia musí byť každé chovné zariadenie, ktoré predá/daruje/vymení (čo i len jedno zviera) do zahraničia či už priamo (zo zariadenia) alebo sprostredkovane cez stredisko na zhromažďovanie zvierat. K registrovaniu chovného zaradenie nie je potrebné priložiť žiaden kolok. Registrácia je bezplatná. Registrovať sa musí každé zariadenie, ktoré predáva zvieratá do zahraničia bez ohľadu na počet zvierat umiestnených v chovnom zariadení. Žiadosť o registráciu chovného zariadenia podáva žiadateľ/chovateľ na miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Viac info na:

https://www.svps.sk/zvierata/spolocenske.php
https://www.epi.sk/zz/2020-283

Kontakt (Regionálne veterinárne a potravinové správy):

https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.php

 


 

Formuláre:

 
 
Powered by Phoca Download