CHOVATEĽSKÝ PORIADOK
ku dňu 01.10.2020


 Komisia pre chov ušľachtilých morčiat, SZCH (ďalej len "KChM")

 

 1. Chovateľský poriadok slúži na riadenie a usmerňovanie chovu morčiat s cieľom zlepšenia typu chovaných plemien s ohľadom na ich zdravie.
 2. Slovenský zväz chovateľov (ďalej len "SZCH") je zastrešujúcou organizáciou pre chovateľov morčiat na Slovensku.
 3. Na každého riadneho člena SZCH (chovateľa) sa vzťahuje výkon práv a povinností k zväzu, zvieratám v jeho chovateľskej stanici, ako aj k chovu a plemenitbe.
 4. Chovateľstvo morčiat na Slovensku je riadené KChM, ktorá sa riadi stanovami a ďalšími predpismi SZCH a Európskeho zväzu chovateľov (ďalej len "EE").  Jej cieľom je zabezpečenie odbornej chovateľskej činnosti. Chovatelia sa na KChM môžu obracať priamo alebo prostredníctvom základnej organizácie.
 5. U mladých chovateľov prechádza výkon práv a povinností na dospelú osobu (zákonný zástupca).


II. Práva chovateľa

 1. Vlastniť názov chovateľskej stanice.
 2. Za stanovených podmienok odchovávať morčatá s preukazom o pôvode (ďalej len "PP").
 3. Organizovať výstavy morčiat pod záštitou Základnej organizácie chovateľov morčiat SZCH (ďalej len "ZO").
 4. Ostatné práva sú uvedené v iných predpisoch SZCH.


III. Povinnosti chovateľa

 1. Zdravie a starostlivosť chovaných zvierat v zmysle ustanovení §22 zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.
 2. Ak má chovateľ podozrenie, že má v chove prenosnú chorobu alebo je na to upozornený inou osobou, je povinný dať chov vyšetriť veterinárnym lekárom a zabrániť šíreniu nákazy do iných chovov.
 3. Dodržiavať etické normy pri chove, plemenitbe a pri predaji zvierat v súlade s chovateľskými predpismi, zákonom o ochrane zvierat a zákonom o veterinárnej starostlivosti. 
 4. Platenie členských príspevkov a zúčastňovanie sa na členských schôdzach a najmä výročných schôdzach ZO.
 5. Ostatné povinnosti sú uvedené v iných predpisoch SZCH.

 

IV. Chovnosť morčiat

 1. Pod pojmom chovnosť sa u morčiat rozumie splnenie podmienok stanovených Slovenským štandardom daného plemena potrebných k použitiu morčaťa na krytie a odchov potomstva.
 2. Chovnosť môžu získať morčatá, ktoré spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: 
  - morča má pridelené CZ registračné číslo
  - morča získalo návrh na uchovnenie od posudzovateľa podľa bodu IV.4 a IV.5
 3. Splnenie podmienok chovnosti (bod IV.2) je povinný majiteľ morčaťa na požiadanie PK predložiť písomne alebo elektronicky (viac informácii v bode V.8).
 4. Návrh na uchovnenie:
  Oficiálny slovenský posudzovateľ morčiat SZCH
   môže dať návrh na uchovnenie morčaťa, pokiaľ zodpovedá Slovenskému štandardu morčiat SZCH.  Morčatá musia byť v dobrom zdravotnom stave a kondícii bez vonkajších parazitov, chovu schopné, samice nesmú byť gravidné a musia mať minimálnu váhu 400g. Procesu sa môžu zúčastniť len morčatá s dokladom o pôvode (PP alebo VP), ktoré majú známu minimálne 1. generáciu predkov (rodičia).
  Pokiaľ posudzovateľ určí, že morča je vhodné do chovu tak:
  - morčatá s VP a zahraničné PP: bude doklad o pôvode označený pečiatkou posudzovateľa, dátumom a skratkou "SZCH". Majiteľ morčaťa musí následne požiadať PK o uchovnenie. 
  - morčatá s PP SZCH: Do preukazu o pôvode bude do časti chovnosť v SZCH zapísané "CHOVNÉ", dátum priznania chovnosti, pečiatka a podpis posudzovateľa. Majiteľ morčaťa musí následne doložiť chovnosť na PK.
  Povinnosťou posudzovateľa je skontrolovať farbu srsti, farbu očí a plemeno či skutočnosť je zhodná s údajmi v doklade o pôvode. Bez prípadne nutnej opravy PP/VP nie je možné vykonať návrh na uchovnenie.
  Morčatám, ktoré nie sú spôsobilé pre chov, nie je účtovaný žiadny poplatok. Posudzovateľovi zostáva plná výška poplatkov za návrh na uchovnenie a prípadné opravy PP/VP.
 5. Doplňujúce informácie:

  5.1. Pokiaľ má morča v PP/VP ako plemeno uvedené génový skinny, tak posudzovateľ PP opraví pri uchovnení napríklad na hladké SKG.
  5.2. Pokiaľ má morča v PP/VP ako plemeno uvedené génový baldwin, tak posudzovateľ PP opraví pri uchovnení napríklad na hladké BG.

 6. Rozdelenie chovnosti:

  - CHOVNÉ - Chovnosť môže byť získaná podľa bodu IV.2.

  - NECHOVNÉ - Nechovné sú automaticky všetky nové odchovy s preukazom o pôvode (vydané po 1.1.2018), 
                       ktoré ešte neprešli procesom uchovnenia podľa bodu IV.2. 
                       Predtlač NECHOVNÉ sa pri novovystavených preukazov nepoužíva. 

 7. Zrušenie chovnosti (predtlačou „NECHOVNÉ“ v PP) môže byť navrhnuté aj posudzovateľom na výstave alebo plemennou knihou, ak sa zistí defekt vyraďujúci z chovu.
 8. Splnené podmienky chovnosti nebudú uznaná morčatám (aj napriek splneným podmienkam v bode IV.2), ktoré sú neuznaným plemenom alebo majú neuznanú alebo neštandardnú farbu srsti (oka) podľa platného slovenského štandardu morčiat SZCH. Takéto morčatá nemajú nárok na zápis do evidencie (bod V.8) ani odchov morčiat s PP.

V. Plemenitba (všeobecne)

 1. Chovateľom nie je dovolené odchovávať potomstvo s PP od oboch neuchovnených rodičov.
 2. Mláďatám od rodičov, ktorí nesplňujú podmienky pre odchov mláďat s PP chovateľ vystavuje Výpis predkov (ďalej len "VP"). Vzhľad je na kreativite chovateľa, ale nemôže sa nápadne podobať originálnemu preukazu o pôvode morčiat SZCH. Výpis predkov alebo iné podobné neoficiálne doklady pre odchovy nemôžu obsahovať názvy, skratky, logá Slovenského zväzu chovateľov a ich zložiek - vzory sú uvedené na www.szch-morcata.sk.
 3. Chovateľ môže odchovávať potomstvo aj bez dokladov o pôvode.
 4. Pre odchov je možné použiť iba zdravé chovné morčatá v dobrej kondícií a to pri správnom výbere vhodných jedincov.
 5. Odporúčaný vek rodičov v čase krytia je 6 mesiacov.
 6. Mláďatá by nemali opustiť domov pred dovŕšením veku 4 týždňov pri hmotnosti menšej ako 250 gramov.
 7. Aby sa chovateľ vyvaroval nedorozumeniam pri predaji morčiat, je vhodné uzatvoriť písomnú zmluvu o predaji.
 8. Pokiaľ chovateľ získa morča, ktoré nie je evidované (zapísané) v PK, hlási ho na zápis do evidencie morčiat elektronicky (evidenčné číslo chovateľ obdrží na email) alebo písomne. Evidencia je spoplatnená podľa cenníka PK. Chovateľ má nárok na fyzický zápis evidenčné čísla a chovnosti do originálneho dokladu o pôvode - tento úkon je bezplatný, hradené je len poštovné.

VI. Plemenitba s Preukazom o pôvode

 1. Vrhy odchovávané s PP sa značia písmenami abecedy "A,B,C,D,E,F,G,H,CH,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z". Poradie abecedy musí byť zachované, preskočenie písmena je akceptovateľné.
 2. Mená všetkých narodených morčiat vo vrhu vždy začínajú písmenom, ktorým je označený celý vrh. U chovateľa sa počas existencie chovateľskej stanice nemôže opakovať to isté meno mláďaťa.
  Celé meno morčaťa tvorí nepozmenený celý názov chovateľskej stanice a meno jedinca -poradie nerozhoduje, ale je záväzné pre ďalšie vrhy.
 3. V prípade mŕtveho vrhu sa hlásenie nepodáva.
 4. Podkladom pre vystavenie PP je formulár „Hlásenie o vrhu“, ktorý odošle chovateľ na PK.
 5. Na základe formulára „Hlásenie o vrhu“ podaného najneskôr do 6 mesiacov od narodenia vrhu, budú chovateľovi vystavené PP, prislúchajúce počtu zažiadaných mláďat. 
 6. Pri evidencii či vystavovaní PP plemenná kniha upravuje a uvádza skratky pre uvedenie genetických vlôh len v prípade, pokiaľ sa v chove prejavia, teda vrodená vloha bude pripísaná len vtedy, ak ju dané morča skutočne má, čo sa môže potvrdiť až neskôr, postupom času. Tento fakt bude teda zistený len na základe sledovania daného morčaťa v chove.
  PRÍKLAD1 : texel x coronet > v tomto prípade bude všetkým mláďatám vloha TG pripísaná po texel rodičovi (potomkovia budú napríklad coronet TG).
  PRÍKLAD2: coronet TG x coronet TG - pokiaľ sa z tohto spojenia narodí coronet, vloha TG sa neuvádza, pretože nám zatiaľ nie je známe, či ju skutočne má. To zistíme až v ďalšom chove. Pokiaľ sa nám ale v chove prejaví, že niektorý z jedincov nesie vlohu TG, dodatočne sa toto zistenie upraví v databáze morčiat (prípadne aj v preukaze o pôvode). Týmto spôsobom chceme docieliť označovanie morčiat, ktoré dané vlohy skutočne nosia.
 7. Všetky mláďatá (s preukazom o pôvode vydaným po 1.1.2018) je nutné pre ďalší chov uchovniť podľa bodu IV.2.
 8. Plemenná kniha morčiat sleduje len genetické vlohy uvedené v tejto tabuľke:

  Skratka vlohy  Nositeľ
  TG  texel, merino, alpaka
  SG morča so saténovou srsťou
  ATG americký teddy
  CHTG švajčiarsky teddy
  RG rex
  SKG skinny
  BG baldwin

    Krátkosrsté a dlhosrsté morčatá s vlohou pre bezsrstosť SKG a BG sa v minulosti označovali ako génový skinny a génový baldwin. Takéto označenie potomkov už nie je povolené pri nových odchovov (potomkom v rodokmeni sa označenia dodatočne  meniť nebudú).

  

VII. Preukazy o pôvode 

 1. PP vystavuje výlučne Plemenná kniha morčiat SZCH (ďalej len "PK") v elektronickej alebo tlačenej podobe na žiadosť chovateľa za poplatok, súčasne so zápisom do plemennej knihy.
 2. Vystavenie PP je závislé na nasledujúcich podmienkach:

  - splnenie podmienok členstva v ZO
  - splnenie podmienok ustanovenia evidencie, chovu a plemenitby morčiat
  - splnenie podmienok chovnosti oboch rodičov

 3. PP nebudú vydané ak:

  - chovateľovi bol právoplatným rozhodnutím obmedzený výkon členských práv k chovateľskej stanici alebo plemenitbe
  - morčatá nemajú zodpovedajúce plemenné znaky
  - chovateľ nesplní podmienky pre vydanie PP

 4. PK vystaví PP do 31 kalendárnych dní od dátumu doručenia „Hlásenia o vrhu“ alebo od dátumu skompletizovania údajov v hlásení za poplatok podľa cenníka PK. Každý PP obsahuje evidenčné číslo. Tvar evidenčného čísla: označenie "SK", lomka, štvorčíslie uvádza rok evidencie morčiat, lomka, päťčíslie vyjadrujúce poradové číslo morčaťa, ktoré bolo v danom roku evidované v Plemennej knihe (napríklad: SK/2013/12345). V platnosti je súčasne aj staršie označenie bez označenia "SK" na začiatku evidenčného čísla (napríklad 2013/12345). Všetky staršie označenia evidenčného čísla sú v nových preukazoch o pôvode uvádzané už s označením "SK".
 5. Platnosť PP môže byť pozastavená alebo obmedzená, ak sú záznamy neúplné, chybné, nečitateľné alebo neoprávnene pozmenené.
 6. Majiteľ morčiat nie je oprávnený robiť zmeny v PP (okrem záznamu o majiteľovi). Zmeny môže vykonávať len Plemenná kniha alebo vyškolení posudzovatelia s oprávnením od PK.
 7. Šampionáty krajín EE a vybrané ocenenia udelené KChM si môže dať zapísať majiteľ morčaťa do PP. Správca PK ich zapíše do plemennej knihy.
 8. Morča s návrhom na uchovnenie (bod IV.4), pochádzajúce z chovu chovateľskej stanice uznanej PK, má nárok na vystavenie oficiálneho PP za poplatok podľa cenníku PK.

VIII. Príbuzenská plemenitba

 1. Za príbuzenskú plemenitbu v zmysle Chovateľského poriadku sa považuje párenie vlastných súrodencov medzi sebou a párenie rodičov s ich priamymi potomkami. Odporúčaná je len v oprávnených dôvodoch ak očakávaný prínos pre chov bude vyšší, než riziká, ktoré so sebou príbuzenská plemenitba prináša. 

 

IX. Chovateľské stanice

 1. Chovateľská stanica je menovité označenie priznávané chovateľovi morčiat. Oprávňuje ho k vykonávaniu plemenitby v súlade s platným Chovateľským poriadkom. Názov môže obsahovať maximálne 25 znakov vrátane medzier, apostrofov, pomlčiek ...,rozlišujú sa malé a veľké písmená.
 2. O priznanie názvu chovateľskej stanice môže požiadať iba platný člen ZO morčiat SZCH. 
 3. Vznik chovateľskej stanice podlieha písomnému schváleniu PK. Na jedného chovateľa môže byť registrovaná iba jedna chovateľská stanica.
 4. Názov chovateľskej stanice je chránený celoživotne, nezávisle od členstva v základnej organizácii. Názov musí byť jedinečný a nesmie byť podobný názvu už registrovaných staníc. V prípade pochybností o podobnosti názvu s už existujúcou chovateľskou stanicou, bude majiteľ existujúcej chovateľskej stanice oslovený k vyjadreniu. Následne bude zaslané vyjadrenie žiadateľovi o priznaní názvu novej chovateľskej stanice, v ktorom bude stanovisko k novému názvu.
 5. Zmena názvu chovateľskej stanice je umožnená majiteľovi za poplatok . Je povolená maximálne jedna zmena behom jedného roka a maximálne tri zmeny behom desiatich rokov.
 6. Chovateľská stanica zaniká ak sa jej majiteľ písomne zriekol a toto vyhlásenie doručil na PK alebo bola majiteľovi právoplatným kárnym rozhodnutím chovateľská stanica zrušená. Nová žiadosť o registráciu chovateľskej stanice je možná po jednom roku od zrušenia alebo zániku stanice zo strany zložiek SZCH.
 7. Majiteľ chovateľskej stanice si môže určiť pri zakladaní chovateľskej stanice spolumajiteľa. Spolumajiteľ musí mať trvalé bydlisko v rovnakej krajine ako majiteľ a musí byť členom rovnakej ZO morčiat SZCH. Spolumajiteľ má právo vystupovať za chovateľskú stanicu (evidencie, hlásenia o vrhu,..), ale nemá právo vykonávať administratívne zmeny vo veci chovateľskej stanice (zrušenie stanice, zmena názvu stanice, zmeny v majiteľoch.. ). Majiteľ môže vykonať maximálne jednu zmenu (zmena osoby, alebo vyradenie spolumajiteľstva) spolumajiteľa za celú históriu chovateľskej stanice a to bez súhlasu súčasného spolumajiteľa. V preukaze o pôvode bude uvedené ako majiteľ stanice na prvom mieste majiteľ a na druhom mieste spolumajiteľ (príklad: Chovateľ: Adam Kováč a Ivana Kováčová, SR alebo Chovateľ: Adam a Ivana Kováčovci, SR).
 8. Spolumajiteľ CHS sa môže stať novým majiteľom CHS najskôr po 2 rokoch spolumajiteľstva, pokiaľ pôvodný majiteľ so zmenou súhlasí.
 9. Chránenie názvu stanice po smrti majiteľa:
  a) stanica má spolumajiteľa - chovateľská stanica prechádza na spolumajiteľa po zažiadaní; nový majiteľ si môže vybrať nového spolumajiteľa (neráta sa medzi povolené zmeny)
  b) stanica nemá spolumajiteľa - chovateľská stanica zaniká
 10. V prípade smrti spolumajiteľa nemá žiadna osoba právo automaticky nadobudnúť spolumajiteľstvo, majiteľ si môže vybrať nového spolumajiteľa (neráta sa medzi povolené zmeny).
 11. Názov chovateľskej stanice je chránený aj po jej zániku ak sa majiteľ nerozhodne inak.
 12. Zmena majiteľa priznanej chovateľskej stanice nie je povolená, okrem prípadov uvedených v chovateľskom poriadku. PK môže udeliť výnimku len vo výnimočných prípadoch.
 13. Registrácia a zmeny v chovateľskej stanici sú spoplatnené podľa cenníka PK.
 14. PK považuje chovateľskú stanicu za aktívnu, ak majiteľ aj spolumajiteľ sú členmi ľubovoľnej ZO morčiat SZCH. Neaktívna stanica nemá právo na oficiálnu plemenitbu s preukazom o pôvode. 

X. Záverečné ustanovenia
 

 1. Chovateľský poriadok je záväzný pre všetky ZO alebo iné zložky SZCH a ich členov zaoberajúcich sa chovom morčiat.
 2. Zmeny a doplnky k Chovateľskému poriadku sú súčasťou Chovateľského poriadku, musia byť prerokované na riadnom zasadnutí KChM a budú vhodne zverejnené.
 3. Výnimky z Chovateľského poriadku povoľuje KChM a vo vymedzených prípadoch PK.
 4. Tento chovateľský poriadok platí od 01.10.2020.
 
 
Prílohy k chovateľskému poriadku:

Cenník Plemennej knihy morčiat