Pravidlá pre prijatie nového plemena a farebného rázu
do Slovenského štandardu morčiat

ku dňu 20.04.2024


 Odborná komisia SZCH pre chov drobných hlodavcov (ďalej len "OK")

  

 Prijatie nového plemena alebo farebného rázu do Slovenského štandardu morčiat je možné dvomi spôsobmi.

Spôsob číslo 1- Zaradenie do štandardu:

 1. Chovateľ ktorý je riadnym členom SZCH podá písomnú žiadosť o prijatie na odbornú komisiu.(ďalej len OK)
 2. OK po riadnom preskúmaní v spolupráci so zborom posudzovateľov, túto žiadosť prehodnotí.
 3. V prípade kladného rozhodnutia je možné nové plemeno alebo farebný ráz zaradiť do Slovenského štandardu morčiat, bez ďalších potrebných úkonov.

Spôsob číslo 2- uznávacie konanie:

 1. Chovateľ ktorý je riadnym členom SZCH podá písomnú žiadosť o uznávacie konanie na OK.
 2. Písomná žiadosť musí obsahovať popis plemena a farby o ktoré sa jedná.
 3. Uznávacie obdobie je minimálne 2 po sebe nasledujúce roky od dátumu kladného rozhodnutia OK o zaradení do uznávacieho konania.
 4. Morčatá musia byť vystavené minimálne na 5 výstavách pre každý kalendárny rok.
 5. Na každej z nich musí byť odprezentovaných minimálne 5 morčiat obidvoch pohlaví od jedného alebo viacerých vystavovateľov.
 6. V druhom roku musia byť prezentované aj vlastné odchovy.
 7. V uznávacom konaní sa berú do úvahy len posudky od posudzovateľov zo zboru posudzovateľov morčiat SZCH.
 8. V každom roku musia byť posudky minimálne od 3 rôznych aktívnych posudzovateľov, zo zboru posudzovateľov morčiat SZCH.
 9. Vystavená skupina morčiat musí na každej z výstav dosiahnuť minimálny priemer 94 bodov a môže byť diskvalifikované maximálne 1 morča z akéhokoľvek dôvodu.
 10. Žiadateľ odošle na OK raz ročne, scany posudzovacích lístkov k vyhodnoteniu a archivácií.
 11. Zbor posudzovateľov, vypracuje pracovnú verziu návrhu štandardu k príšlušnemu plemenu/farbe.
 12. Morčatá budú hodnotené podmienkami štandardu A, bez nároku na ocenenie a CAC. Nebudú uchovnené.
 13. Po splnení podmienok predloží zbor posudzovateľov návrh na OK, ktorá vydá rozhodnutie.

 

Schválené dňa 20.04.2024.