Zápis do evidencie / zmeny v evidencii

Plemenná kniha morčiat SZCH

Prihláste sa a vaše osobné údaje budú automaticky vyplnené

Print
  • id
  • Typ žiadosti
  • K novej žiadosti o evidenciu je nutné priložiť fotokópiu preukazu o pôvode a doklad na doloženie nároku na chovnosť.
    K preukázaniu zmien a nových údajov (šampiónaty, číslo mikročipu,..) prikladajte fotokópiu dokumentu so zmenenými (novými) údajmi.


  • Úhrada poplatku
  • Chovateľ má právo si nechať zapísať evidenčné číslo SZCH do originálu PP/VP. Tento zápis robí výlučne správca PK morčiat. Tento úkon je dobrovoľný.