Schválenie nového CHP a VP

ÚOK SZCH pre chov drobných hlodavcov schválila nový chovateľský a výstavný poriadok na zasadaní ÚOK dňa 08.02.2022.

Jedinou zmenou v poriadkoch je nový názov komisie a jej skratky v ich texte.

Zápisnicu nájdete na tomto linku (zip).